Ochrana osobních údajů

JUDr. Dominika Frejtichová, advokátní kancelář, se sídlem U Garáží 1611/1, 170 00 Praha, Česká republika, IČO: 064 47 066, evidenční číslo ČAK 17746, ID datové schránky: 4nntmsv, e-mail: info@ak-frejtichova.cz, tel.: +420 602 363 570, webové stránky: www.ak-frejtichova.cz (dále jen „Advokátní kancelář“) je jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty či jinak zpřístupněny na základě smlouvy, prostřednictvím webových stránek (www.ak-frejtichova.cz), e-mailem, telefonicky či jiným způsobem, povinen zpracovávat tyto osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování právních služeb Advokátní kanceláří klientovi.

Příjemci osobních údajů:

Doba zpracování osobních údajů je doba potřebná ke splnění všech práv a povinností Advokátní kanceláře vyplývající ze smluvního vztahu s klientem a dále doba ke splnění povinností dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – Advokátní kanceláře získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce – Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce – Advokátní kanceláře zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – Advokátní kancelář v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – Advokátní kanceláře, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci – Advokátní kanceláři poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – Advokátní kanceláří, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).